સોમવાર, 17 જૂન, 2013


ઇન્ટરનેટ ડાઉનલોડ મેનેજર 7.1 ફુલ વર્જન

ઇન્ટરનેટ ડાઉનલોડ મેનેજર  (IDM)  ૭.૧ ફુલ વર્જન  ડાઉનલોડ કરો.

 • સૌ પ્રથમ નીચેની લીંક પર ક્લિક કરીને ફાઈલ ડાઉનલોડ કરી લો.
  • હવે RAR ફાઈલને C Driveના Program Filesમાં Extract કરી દો.
   • હવે  ફોલ્ડરમાં IDman નામની ફાઈલ ઓપન કરો.
   • Yes,Next ક્લિક કરીને આગળ વધો.
   • નોંધ : કોઈ સીરીયલ કીની જરૂર નથી.

   ટિપ્પણીઓ નથી:

   ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો