ફિક્સ પગાર સુપ્રિમ કોર્ટ કેસની મુદત પડી છે. ટુંક સમયમાં પરિણામ મળવાની આશા છે.ધીરજ રાખવાની જરૂર છે.

સોમવાર, 17 જૂન, 2013


ઇન્ટરનેટ ડાઉનલોડ મેનેજર 7.1 ફુલ વર્જન

ઇન્ટરનેટ ડાઉનલોડ મેનેજર  (IDM)  ૭.૧ ફુલ વર્જન  ડાઉનલોડ કરો.

 • સૌ પ્રથમ નીચેની લીંક પર ક્લિક કરીને ફાઈલ ડાઉનલોડ કરી લો.
  • હવે RAR ફાઈલને C Driveના Program Filesમાં Extract કરી દો.
   • હવે  ફોલ્ડરમાં IDman નામની ફાઈલ ઓપન કરો.
   • Yes,Next ક્લિક કરીને આગળ વધો.
   • નોંધ : કોઈ સીરીયલ કીની જરૂર નથી.