સોમવાર, 10 જૂન, 2013વિદ્યાસહાયક ભરતી પૂરક જાહેરાતના ફોર્મ આવતીકાલે તા. ૧૧/૦૬/૨૦૧૩ થી તા. ૧૯/૦૬/૨૦૧૩ સુધી ભરવાના શરૂ થશે. જે મિત્રોએ અગાઉ ફોર્મ ભરેલ છે તેઓએ ફોર્મ ફરી ભરવાના નથી. 

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો