ગુરુવાર, 20 જૂન, 2013


વિદ્યાસહાયક ભરતી અંતર્ગત તા. ૧૯/૦૬/૨૦૧૩ ના  રોજ ફોર્મ

 ભરવાની ઓનલાઈન પ્રક્રિયા વિના વિધ્ને પૂર્ણ થયેલ છે.

 બિનસત્તાવાર માહિતી મુજબ તા. ૨૫/૦૬/૨૦૧૩ ની આસપાસ 

પ્રોવિઝનલ ઓનલાઈન મેરીટ યાદી  બહાર પડી શકે છે. તા

 ૦૧/૦૭/૨૦૧૩ થી તા. ૦૪/૦૭/૨૦૧૩ ની આસપાસ ફાઈનલ મેરીટ

યાદીની જાહેરાત થઈ શકે છે. ૧૫/૦૮/૨૦૧૩ થી તા. ૨૫/૦૮/૨૦૧૩

 ની આસપાસ ભરતી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ શકે છે. અત્રે દર્શાવેલ

 તારીખ  એક શક્યતા છે. ફાઈનલ કાર્યક્રમ માટે ભરતી પ્રક્રિયા

 માટેની સરકારશ્રીની જે તે વેબસાઈટ તથા આ વેબસાઈટ જોતા 

 રહેવું.

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો