બુધવાર, 12 જૂન, 2013

સરકારી ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળામાં અગાઉ જે જાહેરાત આવી હતી તે ભરતીનું મેરીટ તથા પ્રતિક્ષા યાદી જોવા નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો


વિદ્યાસહાયક ભરતી પૂરક જાહેરાત અંતર્ગત ભરતી શરૂ થયેલ છે. વધુ માહિતી માટે નીચે ક્લિક કરો.


ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો