મંગળવાર, 21 મે, 2013રાજેશભાઇ ડાભી દ્વારા બનાવેલ 
સરકારી કર્મચારીઓ માટે પગારની ગણતરી કરી આપતુ ગણન યંત્ર ફ્રી ડાઉનલોડ કરવા