ફિક્સ પગાર સુપ્રિમ કોર્ટ કેસની મુદત પડી છે. ટુંક સમયમાં પરિણામ મળવાની આશા છે.ધીરજ રાખવાની જરૂર છે.

ગુરુવાર, 23 મે, 2013


ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા વર્ષ-૨૦૧૩ - ૨૦૧૪નું શૈક્ષણિક કેલેન્ડર