ગુરુવાર, 23 મે, 2013

Gujarat Agriculture Admission 2013-14Gujarat Agriculture Admission 2013-14


ધો. ૧૨ પછી સ્નાતક કક્ષાએ એડમીશન માટેની જાહેરાત ગુજસેટ-૨૦૧૩નું પરિણામ જાહેર થયા પછી આવશે.
આ અંગેકોઇપણ જાણકારી માટેમાત્રનેમાત્ર નીચેના CONTACT NUMBERS પર સંપર્ક કરવો

1
Sardarkrushinagar Dantiwada
Agricultural University, Sardarkrushinagar-385506.
સરદારકૃષિનગર દાંતેવાડા  કૃષિ યુનિવર્સિટી, સરદારકૃષિનગર – 385506

Asstt. Registrar (Acad)
મદદનીશ કુલ સચિવ (એકેડેમિક)
02748-278229
2
Junagadh Agricultural University, Junagadh-362001
જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જૂનાગઢ – 362001

Asstt. Registrar (Acad)
મદદનીશ કુલ સચિવ (એકેડેમિક)
0285-2673040
3
N. M. College of Agriculture, NAU,  Navsari .
ન. મ. કૃષિ મહાવિદ્યાલય, ન.કૃ.યુ., નવસારી – 396450

Asstt. Registrar (Acad)
મદદનીશ કુલ સચિવ (એકેડેમિક)
02637-282786
4
Anand Agricultural University, Anand-388 110

આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ- 388110

Asstt. Registrar (Acad)

મદદનીશ કુલ સચિવ (એકેડેમિક)

02692-264462

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો